PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea IT Bright Solutions SRL, persoană juridică română, având sediul în România, București,
Str. Nicolae Caramfil, nr 71 – 73, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7474/2019 și având codul unic de înregistrare RO41229258 este operatorul datelor dvs. de date cu caracter personal. Mai exact, datele dumneavoastră vor face obiectul operării de către societatea IT BRIGHT SOLUTIONS SRL care vă furnizează produsele sau serviciile în domeniul IT.

B. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS SRL se angajează să ia toate măsurile organizatorice și tehnice pentru implementarea celor mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea sa curentă.

Prin această INFORMARE, IT Bright Solutions SRL vă pune la dispoziție o descriere generală a categoriilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrează, modalitatea și scopurile în care le colectează, în ce situații se vor transfera date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.

În același timp, IT Bright Solutions SRL detaliază modul în care se prelucrează datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții săi.

C. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care IT BRIGHT SOLUTIONS SRL le prelucrează pot include:
• Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ați comunicat unui terț afiliat dumneavoastră și interacțiunea cu dumneavoastră, care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind furnizarea produselor serviciilor IT Bright Solutions SRL;
• În situații limitate, în care colectarea acestor date reprezintă o obligație legală sau este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instanțele de judecată, IT Bright Solutions SRL poate să colecteze categorii speciale de date cu caracter personal, precum codul numeric personal
• („CNP”).

D. MODALITATEA ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS SRL poate colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în anumite împrejurări, inclusiv:
• În situația în care dumneavoastră furnizați sau formulați o oferta de furnizare a anumitor produse și servicii sau organizația dumneavoastră furnizează sau se oferă să furnizeze produse și servicii pentru IT Bright Solutions SRL;
• În situația în care între dvs. și IT Bright Solutions SRL se desfășoară orice fel de raporturi juridice contractuale;
• În anumite împrejurări, IT Bright Solutions SRL poate colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din registre publice.

E. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare,
adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a
datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
• Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
• Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
• Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
• Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime
• Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
• În scopuri de asigurare;
• În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
• În scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
• În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale;
• În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.
În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu
caracter personal și în următoarele scopuri:
• Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale.
În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție – dacă se impune în
mod legal – informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom
oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți
comunicări legate de marketing din partea noastră. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter
personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele
descrise mai sus.

F. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS SRL poate partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:
Dacă sunteți client IT Bright Solutions SRL, sau sunteți contractat de sau un agent al unui client IT Bright Solutions SRL, vă putem divulga datele cu caracter personal către:

• Subcontractanți, agenți sau alți prepuși ai societății IT BRIGHT SOLUTIONS SRL și numai cu acordul dumneavoastră prealabil.
• Vă putem partaja datele cu caracter personal cu orice terț căruia îi cesionăm;
• Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare alternativă, confidențială a diferendelor;
• Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

G. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi unul
dintre administratorii sau salariații dumneavoastră, sau o persoană cu care aveți relații profesionale),
trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a
mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal.
În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Informare, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

H. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității
datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privier la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau în format tipărit.

I. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

IT BRIGHT SOLUTIONS SRL nu are intenția de a transfera în străinătate datele dumneavoastră cu caracter personal și în afara SEE.
În situații excepționale, în temeiul Scopurilor Permise, IT BRIGHT SOLUTIONS SRL va putea transfera datele cu character personal în țări care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile. Aceasta include încheierea de Clauze Contractuale Standard UE. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

J. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRĂ

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări,
spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați
orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter
personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la office@itbright.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu
Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la
datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare
neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

K. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și IT BRIGHT SOLUTIONS SRL nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către IT BRIGHT SOLUTIONS SRL a unui drept în justiție.

Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter
personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru
apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi
șterse în termen de maximum 30 de ani de la data la care au fost colectate.

L. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal:

• dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
• dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
• dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.
Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa
office@itbright.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o
copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le
avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns
în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe
Magheru nr. 28-30, București, România, adresa web – www.dataprotection.ro

M. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Avem intenția de a păstra transparența deplină și de a rămâne permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa e-mail office@itbright.ro, să ne contactați la nr. de telefon 021 4090250, să ne transmiteți un fax la nr. 021 2319013, sau să ne trimiteți o scrisoare la adresa: IT Bright Solutions SRL, Str. Nicolae Caramfil nr 71 – 73, sector 1, București.